Καταχώριση στοιχείων στο ΠΣ myschool για το σχολικό έτος 2021-2022

Παρακάτω θα βρείτε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 107094/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Καταχώριση στοιχείων στο ΠΣ myschool για το σχολικό έτος 2021-2022».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση,  χρησιμοποιήστε τα στοιχεία που αναγράφονται στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.