Οδηγίες για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 20/22-04-2021 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε οδηγίες που αφορούν στην εφαρμογή των εργαστηρίων Δεξιοτήτων: «Κατά την έναρξη του διδακτικού έτους και το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της σχολικής μονάδας, πραγματοποιείται ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων…

Το πλήρες έγγραφο: Οδηγίες για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022

Οδηγός υλοποίησης – Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς – 5070727 (2021-2022)

Απόφαση Έγκρισης του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης « Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς», με κωδικό ΟΠΣ 5070727 , με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020

Σχολικά Είδη και Χριστουγεννιάτικες Κάρτες από Το Χαμόγελο του Παιδιού 2021-2022

…ο Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαθέτει για τη νέα σχολική χρονιά
2021-2022 σχολικά είδη και Χριστουγεννιάτικες κάρτες…

Το πλήρες έγγραφο: Σχολικά Είδη και Χριστουγεννιάτικες Κάρτες από Το Χαμόγελο του Παιδιού 2021-2022

Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων

ΦΕΚ 3567 – 4 Αυγούστου – 2021 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Ενημέρωση – πλεονάζοντες νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί

Οι πλεονάζοντες νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν και βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων, θα παρουσιαστούν 1-9-2021 στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και θα τοποθετηθούν σε κενά που θα δημιουργηθούν σε σχολικές μονάδες της ίδιας περιοχής διορισμού με νέα δήλωση, πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Εξέταση εκπρόθεσμων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων

Το ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων σύμφωνα με την αριθ. 19/23-08-2021 πράξη του, εξέτασε τις αιτήσεις απόσπασης μονίμων εκπαιδευτικών και αποφάσισε ως εξής:

Α) Απορρίπτουμε τις αιτήσεις απόσπασης των παρακάτω εκπαιδευτικών ως εκπρόθεσμες:

  • Πετρίδου Ιωάννα, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ71 με οργανική στο Τ.Ε. του 2ου Δ.Σ. Παροικιάς Πάρου
  • Σιολίδου Ευγενία, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ71 με οργανική στο Τ.Ε. του 1ου Δ.Σ. Παροικιάς Πάρου
  • Μπανάσα Μαρία, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ71 με οργανική στο Τ.Ε.…

Οδηγός υλοποίησης – Εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση – 5131891 (2021-2022)

Απόφαση Έγκρισης του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5131891 , και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ορισμός των Διευθυντών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως υπευθύνων μισθοδοσίας και εκκαθαριστών των μηνιαίων αποδοχών των αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) … στις πράξεις με Κωδικό ΟΠΣ 5131861, με Κωδικό ΟΠΣ 5131699, με Κωδικό ΟΠΣ 5131891, με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, με Κωδικό…

Οδηγός Υλοποίησης – Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – 5109490 (2021-2022 και 2022-2023)

Απόφαση Έγκρισης του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης: «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023», με κωδικό ΟΠΣ 5109490 , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης –Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Αφίσα

Ορισμός των Διευθυντών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ως υπευθύνων μισθοδοσίας και εκκαθαριστών των μηνιαίων αποδοχών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)-(ΠΕ25-Σχολικοί Νοσηλευτές) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που απασχολείται στην οικεία Δ/νση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη…

Οδηγός υλοποίησης – Εκπαιδευτικοί ΠΔΕ (2021-2022)

Απόφαση Έγκρισης του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000 , Σχολικό Έτος 2021-2022

Ορισμός των Διευθυντών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως υπευθύνων μισθοδοσίας και εκκαθαριστών των μηνιαίων αποδοχών των αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) … στις πράξεις με Κωδικό ΟΠΣ 5131861, με Κωδικό ΟΠΣ 5131699, με Κωδικό ΟΠΣ 5131891, με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, με Κωδικό ΣΑΕ 2020ΣΕ44520002, Σχολικό Έτος 2021-2022

Υποδείγματα οδηγού ΠΔΕ – 2021-2022

 

Οδηγός υλοποίησης – Ενίσχυση προσχολικής εκπαίδευσης – 5131699 (2021-2022)

Απόφαση Έγκρισης του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5131699 και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020

Υποδείγματα – Ενίσχυση προσχολικής εκπαίδευσης -2021-22