Τροποποίηση της υπό στοιχεία 85317/Δ3/29.05.2019 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου» (Β΄ 2171) «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Α/θμια Εκπαίδευση»

ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3540 – Τροποποίηση της υπό στοιχεία 85317/Δ3/29.05.2019 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου» (Β΄ 2171) «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Πίνακας διοριστέων εκπαιδευτικών ΠΕ7, ΠΕ11, ΠΕ86, ΠΕ91

Πίνακας διοριστέων εκπαιδευτικών ΠΕ7, ΠΕ11, ΠΕ86, ΠΕ91

Πίνακας διοριστέων εκπαιδευτικών ΠΕ11, ΠΕ86, ΠΕ91 στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων