Δικαιολογητικά Νεοδιορίστων Εκπαιδευτικών 2021

Δικαιολογητικά νεοδιορίστων εκπαιδευτικών – 2021

  1. Ανακοινωτήριο διορισμού.
  2. Αντίγραφο πτυχίου. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.
  3. Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
  4. Αντίγραφα αποδεικτικών (1)ΑΦΜ, (2) ΑΜΚΑ, (3) ΑΜΑ.
  5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο (για τους έγγαμους και/ή γονείς ενός ή περισσότερων τέκνων). Στην περίπτωση ύπαρξης σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18…

Πίνακας διοριστέων εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Πίνακας διοριστέων εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων