Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021

Με τη ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/768/6321/8-4-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΠ446ΜΤΛ6-7ΨΓ), το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει για την έναρξη του κύκλου κινητικότητας έτους 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας…

Το πλήρες έγγραφο: Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021

Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021 – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΤΞ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 

Σχετικό: Το αριθ. πρωτ. 82742/Ν4/9-7-2021 με θέμα: «Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021»

Διευκρινίζεται ως προς τα διαλαμβανόμενα στο παραπάνω σχετικό ότι…