Παράταση του Διεθνούς Διαδικτυακού Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με θέμα «Οι μαθητές αποτυπώνουν εικαστικά το νόημα του Αγώνα του 1821», του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, για το σχολικό έτος 2020-2021

Παράταση του Διεθνούς Διαδικτυακού Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με θέμα «Οι μαθητές αποτυπώνουν εικαστικά το νόημα του Αγώνα του 1821», του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, για το σχολικό έτος 2020-2021

Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση που ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Π.Ε. Κυκλάδων καλούνται να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 26-3-2021 μέχρι 94-2021, σύμφωνα με την με Αρ.Πρωτ. 149629/Ε2/03-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΘ2Θ46ΜΤΛΗ-6ΕΩ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-21».

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/1996…

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή στο Δ.Σ. Απεράθου Νάξου

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα υποβληθούν με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση Π.Ε. του Νομού Κυκλάδων ή μέσω email στο mail@dipe.kyk.sch.gr μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 έως και την Τετάρτη, 7 Απριλίου 2021.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ