…στο ΦΕΚ Β΄ 697/22-02-2021 έγινε διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία
14109/ΓΔ4/05-02-21 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 455)…

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης

ΦΕΚ Β΄ 697/22-02-2021