…σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 47/01-10-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο: «Παιχνίδια του Μυαλού-Σχολικοί Αγώνες Μπριτζ» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας (Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεων Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των τάξεων Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ.) της χώρας, για το σχολικό έτος 2020-2021…

Το πλήρες έγγραφο: Έγκριση Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Παιχνίδια του Μυαλού-Σχολικοί Αγώνες Μπρίτζ» για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης– σχ. έτος 2020-2021»