Ο παρών οδηγός περιγράφει τη λειτουργικότητα αποτύπωσης σχολικών μονάδων που τίθενται σε μερική ή ολική αναστολή λειτουργίας λόγω της νόσου covid-19. H εν λόγω λειτουργικότητα υλοποιείται ως ψηφιακή ροή που εμπλέκει δύο επίπεδα χρηστών του συστήματος myschool: α) σχολικές μονάδες, οι οποίες εισάγουν τα κατάλληλα δεδομένα στην περίπτωση πλήρους ή μερικής αναστολής λειτουργίας, β) διευθύνσεις εκπαίδευσης, οι οποίες εγκρίνουν (με δυνατότητα τροποποίησης στοιχείων) ή απορρίπτουν αντίστοιχα τις καταχωρίσεις των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους….

Το πλήρες έγγραφο: Έργο: Απλούστευση Διαδικασιών Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Εγχειρίδιο Χρήσης Πύλης myschool – Λειτουργικότητα δήλωσης αναστολών λειτουργίας λόγω covid-19 για σχολικά τμήματα και σχολικές μονάδες

Αποστολή Εγχειριδίου Χρήσης Πύλης myschool