Προκήρυξη για πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών/-ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης ν. Κυκλάδων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Δήλωση Υποψηφίου

Υπεύθυνη Δήλωση

Υλοποίηση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2020 – 2021

ΦΕΚ 3606/Β’/29-8-2020 με θέμα «Υλοποίηση του προγράμματος Σχολικά Γεύματα στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2020 – 2021»

Έγκριση Εκπαιδευτικού Προγράμματος και Διαγωνισμού Ζωγραφικής με τίτλο “200 χρόνια μετά…γνωρίζω την Ελληνική Επανάσταση”

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ