Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. Φ.31.1/10887/11-12-2018 Απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου ως προς το διορισμό των αιρετών μελών στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Νοτίου Αιγαίου

Τροποποίηση Απόφασης  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) στα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων έως 31-12-2020

Πρόσκληση

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Δ/ντη για συμμετοχή στο οικείο ΠΥΣΠΕ

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Δ/ντη για συμμετοχή στο οικείο ΠΥΣΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΩΣ ΜΕΛΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΩΣ ΜΕΛΗ