Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πρόσληψη αναπληρωτών (2019-20) – προγράμματα ΕΣΠΑ

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές/ αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί να προσέρχονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων διαθέτοντας τυπωμένα και συμπληρωμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά. Εφιστούμε την προσοχή στην επιλογή των εντύπων ανάλογα με το πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο γίνεται η πρόσληψη.

1. Ατομικά στοιχεία αναπληρωτών

Ατομικά στοιχεία αναπληρωτών_5045765_Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ)

Ατομικά στοιχεία αναπληρωτών_5047057_Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη

Ατομικά στοιχεία αναπληρωτών_5047082_Εξατομικευμένης Υποστήριξη

Ατομικά στοιχεία αναπληρωτών_5030982_(ΠΕΠ) Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη

Ατομικά στοιχεία αναπληρωτών_5047065_Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Ατομικά στοιχεία αναπληρωτών_5047058_Ενίσχυση προσχολικής Εκπαίδευσης

Ατομικά στοιχεία αναπληρωτών 5048220 Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης

2. Τίτλος Σπουδών (φωτοαντίγραφα) – Σε περίπτωση ξενόγλωσσου…