Σε συνέχεια του με αρ.πρωτ. 5726/18-06-2019 εγγράφου της Δ/νσης  Π. Ε. Ν. Κυκλάδων  με θέμα «Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας και άλλες ενέργειες με τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019» και ύστερα από το με αρ.πρωτ.98732/Ε2/20-06-2019 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ  με θέμα «Ανάληψη  υπηρεσίας εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης», το οποίο και σας επισυνάπτουμε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα, καλούνται οι εκπαιδευτικοί  που είναι αποσπασμένοι α) σε άλλο ΠΥΣΠΕ, β) σε άλλο νησί της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης και γ) βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής τέκνου, να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας στις 21 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή στην οργανική τους θέση με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης και όχι με έντυπο αναφοράς ανάληψης, μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη, η οποία στη συνέχεια θα αποσταλεί και ταχυδρομικά.

Εξαίρεση στην παραπάνω διαδικασία θα γίνει αποκλειστικά για τους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ60 που έχουν διοριστεί σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 79500/Ε1/20-5-2019 (ΦΕΚ 848 τ. Γ’) ΥΑ, και οι οποίοι θα αναλάβουν υπηρεσία στη Δ.Π.Ε. Ν. Κυκλάδων στις 21/6/2019, ημέρα Παρασκευή, με χρήση τηλεομοιοτυπίας (fax – 2281079229) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail@dipe.kyk.sch.gr – υπογεγραμμένο και σαρωμένο αρχείο), το οποίο στη συνέχεια θα αποσταλεί και ταχυδρομικά.

Διευκόλυνση για ανάληψη υπηρεσίας