Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατ’ εφαρμογή

(Προκηρύσσεται η …) θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων….

Το πλήρες κείμενο: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.

τέθηκαν νέες προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων ευθύνης, δεδομένου ότι η αρχική προκήρυξη, όπως γνωστοποιήθηκε εγγράφως στην υπηρεσία μας στις 08-05-2019, δεν δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, όπως απαιτείται από την διάταξη της περίπτωσης…

Επαναχρησιμοποίηση διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2019-2020

…τα διδακτικά βιβλία του συνημμένου παραρτήματος είναι δυνατό είτε να
ανακυκλώνονται είτε να επαναχρησιμοποιούνται ανάλογα με την κατάσταση στην οποία παραδίδονται. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων παρακαλούνται όπως:…

Το πλήρες κείμενο: Επαναχρησιμοποίηση διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020