Καθώς η Εθνική Μονάδα-ΙΚΥ έχει γίνει αποδέκτης δεκάδων τηλεφωνικών κλήσεων και έγγραφων ερωτημάτων που αφορούν στο θέμα της έγκρισης μετακίνησης μαθητών/μαθητριών στο εξωτερικό στο πλαίσιο συμμετοχής των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα Erasmus+, διευκρινίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τη σύμβαση επιχορήγησης μεταξύ ΙΚΥ και δικαιούχου φορέα (ήτοι της σχολικής μονάδας), Ειδικοί όροι, άρθρο Ι.3 – ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ αναφέρεται ότι: «Η επιχορήγηση διατίθεται με τη μορφή χρηματοδοτικής συνεισφοράς ανά μοναδιαίο κόστος δαπάνης». Ο όρος αυτός σημαίνει ότι η επιχορήγηση που διατίθεται για την κάλυψη των κινητικοτήτων διατίθεται ως συμβολή στη συνολική δαπάνη και στο κόστος του σχεδίου, και δεν αποτρέπεται η υλοποίηση επιπρόσθετων δραστηριοτήτων/ενεργειών, οι οποίες ενδεχομένως θα μπορούσαν να καλυφθούν από ιδίους πόρους. Ως επιπλέον δραστηριότητες θα μπορούσαν να θεωρηθούν, ενδεικτικά, κινητικότητες, ενέργειες διάδοσης και προβολής αποτελεσμάτων κ.ο.κ.  

Λόγω της κατηγοριοποίησης των οικονομικών δαπανών του προγράμματος ως δαπάνες κατ’ αποκοπήν, η εγκεκριμένη χρηματοδότηση, για να αποδοθεί εις το σύνολό της, προϋποθέτει την πραγματοποίηση των μονάδων κόστους που τη συνθέτουν στις επιμέρους κατηγορίες της, δηλαδή την κινητικότητα του σχετικού αριθμού μαθητών, εκπαιδευτικών, την απόδειξη της χιλιομετρικής απόστασης ως προς τη χώρα υποδοχής κ.ο.κ.

Τονίζεται ότι η  ΕΜΣ/ΙΚΥ έχει τη δεσμία αρμοδιότητα να εποπτεύει και να παρακολουθεί  την: α) ποιοτική υλοποίηση του σχεδίου β) ορθή και χρηστή διοικητική και οικονομική διαχείριση γ) ανταπόκριση του δικαιούχου φορέα στις συμβατικές του υποχρεώσεις και δ) αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση της σύμβασης επιχορήγησης.

Παρακαλούμε να προωθήσετε το παρόν μήνυμα προς ενημέρωση στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της Περιφέρειάς σας, ώστε να αξιοποιείται ως σημείο διευκρίνισης στην δρομολόγηση των απαιτούμενων ενεργειών της δικής σας ευθύνης.

Επισημαίνουμε ότι η Εθνική Μονάδα δεν δύναται να διατυπώνει την ίδια θέση μετά από κάθε σχετικό αίτημα σχολικής μονάδας για κάθε μία από τις εγκεκριμένες συμβάσεις επιχορήγησης, καθώς οι επεξηγήσεις που έχουν ήδη δοθεί είναι επαρκείς και ερμηνεύουν τους κανόνες του προγράμματος.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και για τις ενέργειες που ήδη έχετε αναλάβει στο πλαίσιο των θεσμικών σας αρμοδιοτήτων, με αμοιβαίο απώτερο στόχο την ποιοτική και απρόσκοπτη συμμετοχή των ελληνικών σχολείων στο πρόγραμμα.

Eirini Ntroutsa
IKY/Erasmus+ Hellenic National Αgency

Head of Erasmus+ Unit
Ethnikis Antistaseos Avenue 41 | 14234 N. Ionia