…στο ΦΕΚ Β΄1097/03-04-2019, δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. Φ.17/47528/Δ1/28-3-2019 Απόφαση, του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019 – 2020».

Το πλήρες κείμενο: Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης (για το Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019 – 2020