Διευκρινίσεις για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

…προς διευκόλυνση τόσο των υποψηφίων όσο και των αρμοδίων υπηρεσιών διευκρινίζεται ότι η αίτηση υποψηφιότητας για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατατίθεται στην Διεύθυνση Διοικητικού του φορέα, στον οποίο ανήκει οργανικά και τηρείται το προσωπικό μητρώο του υποψήφιου και υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο,…

Το πλήρες κείμενο: Διευκρινίσεις για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.