Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψηφίων Προϊσταμένων 2/Θ και 3/Θ Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων σε κενούμενες θέσεις

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

…Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κενούμενες θέσεις Προϊσταμένων 2/Θ και 3/Θ Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων του Νομού Κυκλάδων με θητεία έως 31/7/2020, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από τις 19 Οκτωβρίου 2018 έως και τις 29 Οκτωβρίου 2018 και…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

…Κ Α Λ Ε Ι

Τους/Τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή/ντριας με θητεία έως 31 Ιουλίου 2020, να υποβάλλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα όπου ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων, από τις 19 Οκτωβρίου 2018 έως και τις 29 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών σε Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Κυκλάδων όπου προβλέπεται δεύτερη θέση

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

…Κ Α Λ Ε Ι

Τους/Τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα για τη θέση του Δεύτερου/ης Υποδιευθυντή/ντριας με θητεία έως 31 Ιουλίου 2020, να υποβάλλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας  για τη σχολική μονάδα όπου ανήκουν οργανικά  στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων, από τις 19 Οκτωβρίου 2018 έως και τις 29…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψήφιου/ας Αναπληρωτή/τριας Υποδιευθυντή/ντριας 12/θ Δ.Σ. Νάουσας Πάρου

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

…Κ Α Λ Ε Ι

Τους/Τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Αναπληρωτή/τριας Υποδιευθυντή/ντριας μέχρι την επιστροφή της κ. Καραμπατάκη Αγγελικής, εκπ/κού κλ. ΠΕ70, που έχει οριστεί ως Υποδιευθύντρια στο Δ.Σ. Νάουσας Πάρου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6178/20-9-2017 (ΑΔΑ: ΩΘΧΝ4653ΠΣ-ΑΚΤ) απόφαση της Διευθύντριας Π.Ε. Ν. Κυκλάδων, να υποβάλλουν σχετική αίτηση…