…το «Πρόγραμμα ενεργειών σωστής εκπαίδευσης –υγιεινής διατροφής στα Δημοτικά Σχολεία τη χώρας- Διανομή φρούτων στους μαθητές», πρόκειται να υλοποιηθεί για όγδοη συνεχή χρονιά κατά το σχολικό έτος 2018-2019, από την εταιρεία ΝΤΟΛ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε., η οποία με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, προτίθεται να το υλοποιήσει στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας και σε Δομές Υποδοχής για την εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)….

Το πλήρες κείμενο: Πρόγραμμα ενεργειών σωστής εκπαίδευσης – υγιεινής διατροφής στα Δημοτικά σχοελία της χώρας – Διανομή φρούτων στους μαθητές