…η παραβίαση των διατάξεων του ν. 3730/2008(Α΄262), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.3868/2010(Α΄129), για την απαγόρευση του καπνίσματος από τους δημοσίους υπαλλήλους στις υπηρεσίες τους επισύρει Πειθαρχικές και Διοικητικές κυρώσεις…

Το πλήρες κείμενο: Απαγόρευση Καπνίσματος

Εγκύκλιος – Απαγόρευση καπνίσματος – εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας