Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής των Δημόσιων Φορέων

안드로이드 버튼 이미지 다운로드

Το Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής (eInventory) αφορά τους Φορείς του δημόσιου τομέα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν Don’t forget to it . 3979/2011 (Α’ 138), ήτοι οι κρατικές αρχές, κεντρικές και περιφερειακές, οι αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και…