Οριστικοποίηση διαδικασίας αναφορικά με την ενημέρωση εκπαιδευτικών μέσω του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής

…Θέμα παρουσίασης: «Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
στην Αντιμετώπιση Οξέων Αναπνευστικών, Αλλεργικών και Νευρολογικών
Καταστάσεων στο Χώρο του Σχολείου».
– Μέθοδος και χρόνος υλοποίησης: Η δράση θα λάβει χώρα στις 10 και 11 Μαΐου
και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδό της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:…