… Η Χαρισμάθεια (http://charismatheia.edu.gr/), ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, φροντίζει για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, ώστε να γίνει η μετάβαση μακριά από την αποστήθιση, στην εποχή της πληροφορίας και όλα τα παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Βασικός στόχος των δράσεών μας είναι η υποστήριξη της δημιουργικότητας, της κριτικής ικανότητας και της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, διοργανώνουμε τον πρώτο εθνικό μαθητικό διαγωνισμό δημιουργικότητας-κριτικής ικανότητας:

Out of the Box Challenge”…

Το πλήρες κείμενο: Μαθητικός Διαγωνισμός Δημιουργικότητας – Κριτικής Ικανότητας, Out of the Box Challenge