Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 37/21-09-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται η διεξαγωγή του 7ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού που διοργανώνεται από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας, κατά το σχολικό έτος 2017-18, για μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:…..

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση του 7ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού
για την Ιστορία των Ελλήνων του Πόντου