Τοποθέτηση Αναπληρωτών Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων λόγω αλλαγής λειτουργικότητας

Μερική τροποποίηση, για το σχολικό έτος 2017-2018, της με αριθμ. με αριθμ. πρωτ. 6258/28-07-2017 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Ν. Αιγαίου με την οποία τοποθετήθηκαν Διευθυντές Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Τοποθέτηση Αναπληρωτών Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων λόγω αλλαγής λειτουργικότητας