ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων ανακοινώνει την Πρόταση Τοποθέτησης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς της, όπως διατυπώθηκε στην αριθμ 환경설정 다운로드 . 15/27-7-2017 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων ως Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης.

Η απόφαση τοποθέτησης των ανωτέρω από τον Περιφερειακό Διευθυντή Π.Ε java 첨부파일 다운로드 . & Δ.Ε. Ν. Αιγαίου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Κυκλάδων την Παρασκευή 28/07/2017 의사요한 다운로드 .

Οι αναλήψεις υπηρεσίας των Διευθυντών/ντριών θα γίνουν την Τρίτη 1…