Μετά το πέρας της προθεσμίας των ενστάσεων, στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε:

α) τον τελικό πίνακα Α με τους υποψήφιους, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την κάθε σχολική μονάδα ξεχωριστά.

β) τον τελικό πίνακα Β με τα αντικειμενικά μόρια των υποψηφίων Δ/ντων ανά σχολική μονάδα και κατά φθίνουσα σειρά.

 

Πίνακας Α μετά τις ενστάσεις

Πίνακας Β μετά τις ενστάσεις