Για το σχολικό έτος 2016-2017 στο μητρώο του myschool πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές:

 

1) Αλλαγή Θέσης Προσωπικού Φακέλου, Περιοχής Μετάθεσης και Σχολικής Μονάδας Οργανικής (όπου πρόκειται για απευθείας μεταθέσεις σε μονάδα) από τις:

α) Γενικές Μεταθέσεις Πρωτοβάθμιας (109495/Ε1/04-07-2016 ? ΑΔΑ: 6ΥΣ04653ΠΣ-Γ1Ξ)

β) Γενικές Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας (107019/Ε2/30-06-2016 ? ΑΔΑ: 7ΨΖΙ4653ΠΣ-Β0Φ)

γ) Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (63308/Δ3/14-04-2016 – ΑΔΑ: 7ΞΦ64653ΠΣ-ΘΛΗ)

δ) Μεταθέσεις Πρωτοβάθμιας σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) (109503/Ε1/04-07-2016 ? ΑΔΑ: Ω4ΚΡ4653ΠΣ-30Γ)

ε) Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) (107006/Ε2/30-06-2016 ? ΑΔΑ: 7ΖΦΧ4653ΠΣ-ΨΔΤ)

στ) Ανακλήσεις και Τροποποιήσεις Μεταθέσεων Δευτεροβάθμιας σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) (120901/Ε2/21-07-2016 ? ΑΔΑ: 7ΑΜΧ4653ΠΣ-ΟΣ9)

ζ) Μεταθέσεις Πρωτοβάθμιας σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (109483/Ε1/04-07-2016 ? ΑΔΑ: Ψ93Χ4653ΠΣ-56Δ)

η) Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (107017/Ε2/30-06-2016 ? ΑΔΑ: 7Η594653ΠΣ-4ΝΕ)

θ) Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας σε Μουσικά Σχολεία (107008/Ε2/30-06-2016 ? ΑΔΑ: Ω0134653ΠΣ-ΕΙΞ)

ι) Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας σε Καλλιτεχνικά Σχολεία (107013/Ε2/30-06-2016 ? ΑΔΑ: 7ΔΕΝ4653ΠΣ-ΓΓΖ)

 

2) Κατά το άνοιγμα των υπηρετήσεων του σχολικού έτους 2016-2017 έγινε μέριμνα για την κατά το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη μεταφορά των ακόλουθων τοποθετήσεων με ημερομηνία λήξης >= 31/8/2016:

α) Οργανικές τοποθετήσεις σε σχολικές μονάδες και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (εκτός από αυτού του τύπου τις τοποθετήσεις των μετατεθέντων οι οποίες τερματίστηκαν με ημερομηνία λήξης ανάλογα με την βαθμίδα του εκπαιδευτικού).

β) Επί Θητεία τοποθετήσεις.

γ) Τοποθετήσεις στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με σχέση τοποθέτησης «Αποσπασμένος στο Εξωτερικό», εκτός από αυτές των μετατεθέντων, τις οποίες πρέπει να δημιουργήσουν οι νέες τους Διευθύνσεις.

Επίσης μεταφέρθηκαν και οι τοποθετήσεις με Απόσπαση των ΠΕ13 στις Περιφερειακές Διευθύνσεις οι οποίες είχαν ημερομηνία λήξης > 31/8/2016

 

Σε περίπτωση που κάποιες από τις τοποθετήσεις που δημιουργήσαμε δεν υπάρξουν ποτέ (π.χ. λόγω βελτίωσης θέσης ή μη ανανέωσης απόσπασης στο εξωτερικό), μπορούν να διαγραφούν με Αίτημα Διαγραφής (σχετικό κουμπί εντός της τοποθέτησης και οριστικοποίηση διαγραφής από την Φόρμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -> Διαγραφές Τοποθετήσεων).

 

Κατά τη μεταφορά των τοποθετήσεων έγινε αντιγραφή από τις αντίστοιχες τοποθετήσεις του 2015-2016 των ακόλουθων στοιχείων:

α) Στοιχεία Πράξης Τοποθέτησης (Φορέας / Υπηρεσιακό όργανο, Αριθμός Πράξης, Ημ/νία Πράξης, Φορέας / Υπηρεσιακό όργανο Απόφασης, Αριθμός Πρωτοκόλλου, Ημ/νία Απόφασης)

β) Λεπτομέρειες ωραρίου εργασίας του εργαζόμενου με ημερομηνία λήξης > 31/8/2016

γ) Απουσίες εργαζόμενου που σχετίζονται με αυτή την τοποθέτηση με ημερομηνία λήξης > 31/8/2016

 

Πλέον μπορείτε να προχωρήσετε σε τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που έχουν πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα ή θα πραγματοποιήσουν τα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ (από άρση υπεραριθμίας ή αμοιβαία μετάθεση εντός της Διεύθυνσης ή βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση ευρισκόμενων στη διάθεση και μετατεθέντων), έχοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο των μεταθέσεων: «Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. της νέας οργανικής θέσης από την επόμενη μέρα της λήξης του διδακτικού έτους ανεξάρτητα από την ημερομηνία συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και την ανάληψη υπηρεσίας αυτών στις νέες τους θέσεις.». ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. για τις οποίες οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. της νέας οργανικής θέσης από την ημερομηνία έκδοσης των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων (4/7/2016).

 

Για όσους πραγματοποιήσουν μετάθεση εντός της ίδιας Περιοχής Μετάθεσης (βελτίωση θέσης από Σχολική Μονάδα Α σε Σχολική Μονάδα Β):

α) θα ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ την τοποθέτηση 2016-2017 στη Σχολική Μονάδα Α (που έχουμε δημιουργήσει εμείς αυτόματα). Αυτό γίνεται μέσα από την τοποθέτηση πατώντας στο πράσινο κουμπί ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ και ολοκληρώνεται από το μενού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -> Διαγραφές Τοποθετήσεων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Να διαγράψετε την τοποθέτηση του 2016-2017 όχι του 2015-2016

β) θα τερματίσετε την οριστική τοποθέτηση 2015-2016 στη Σχολική Μονάδα Α από 31/8/2016 σε 30/6/2016 (για την Δευτεροβάθμια) ή 3/7/2016 (για την Πρωτοβάθμια)

γ) θα πραγματοποιήσετε την οριστική τοποθέτηση 2016-2017 στη Σχολική Μονάδα Β με Ημερομηνία “Ισχύει από” 1/7/2016 (για την Δευτεροβάθμια) ή 4/7/2016 (για την Πρωτοβάθμια)

 

Οι οριστικές τοποθετήσεις να πραγματοποιηθούν με σύνταξη μιας απόφασης στο περιβαλλον των τοποθετήσεων (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -> Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών) ανά Πράξη ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για όλους τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς (και όχι με σύνταξη μιας απόφασης για κάθε εκπαιδευτικό).

 

Επίσης, πρέπει να καταχωρίσετε όποιες νέες απουσίες θα προκύψουν (μακροχρόνιες άδειες, αποσπάσεις στο Εξωτερικό, αποσπάσεις σε Φορείς κτλ.) ως εξής:

α) για όσους υπάρχει οριστική τοποθέτηση στο 2016-2017, στην οριστική τοποθέτηση του 2016-2017

β) για όσους είναι ή παραμείνουν στη Διάθεση ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, στην προσωρινή τοποθέτηση του 2015-2016 (Σ.Σ. αν πρόκειται για φετινό μετατεθέντα προς τη Διεύθυνσή σας δεν υπάρχει τέτοια τοποθέτηση σε Φορέα της περιοχής ευθύνης σας), μέχρι να λάβουν οριστική/προσωρινή τοποθέτηση για το 2016-2017 (οπότε τις δηλώνετε εκεί).

Θα είναι εύκολο να τους διακρίνετε, γιατί στο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ -> Τοποθετήσεις εργαζομένων στην περιοχή ευθύνης μου, αν κατά την Αναζήτηση (πρώτα) με Έτος υπηρέτησης 2016-2017 βρείτε τοποθέτηση, τότε ανήκει στην περίπτωση α), αλλιώς ανήκει στην περίπτωση β) και πρέπει να κάνετε αναζήτηση με Έτος υπηρέτησης 2015-2016.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε όσους λάβουν νέα οριστική τοποθέτηση εντός της Διεύθυνσης (από αμοιβαία μετάθεση, άρση υπεραριθμίας, βελτίωση θέσης), οι απουσίες να μεταφερθούν στη νέα οριστική τοποθέτησή τους, όταν αυτή δημιουργηθεί.

 

Από το Στατιστικό Εκπαιδευτικών 4.18 “Τρέχουσες και Μελλοντικές Μακροχρόνιες Απουσίες Εκπαιδευτικών” μπορείτε να έχετε μια εικόνα των απουσιών που θα υφίστανται από 1/9/2016 για να εκτιμήσετε τα λειτουργικά κενά, τα οποία είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για τη διαδικασία των αποσπάσεων από Διεύθυνση σε Διεύθυνση και για τις προσλήψεις Αναπληρωτών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι Απουσίες στο Στατιστικό 4.18 είναι ανά τοποθέτηση, οπότε η απουσία κάποιου εκπαιδευτικού μπορεί να εμφανίζεται περισσότερες από μία φορές.

 

Όσες Διευθύνσεις ακολούθησαν πιστά τις οδηγίες που αποστείλαμε το περασμένο χρονικό διάστημα λογικά δεν θα αντιμετωπίσουν κάποιο θέμα με το άνοιγμα του νέου έτους.

 

Στο περιβάλλον των τοποθετήσεων έχει προστεθεί και η σχέση τοποθέτησης «Οργανικά από Αμοιβαία Μετάθεση» την οποία πρέπει να χρησιμοποιείτε στην περίπτωση Αμοιβαίων Μεταθέσεων εντός της ίδιας Περιοχής Μετάθεσης (ΠΔ 50/1996 άρ.10, παρ.3). Αμοιβαίες μεταθέσεις μεταξύ διαφορετικών Περιοχών Μετάθεσης τις καταχωρίζουμε κεντρικά. Η προσθήκη αυτής της σχέσης τοποθέτησης έγινε ώστε να έχετε εικόνα για το αν έχει παρέλθει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα (τριετία) για την δυνατότητα υποβολής αίτησης μετάθεσης προς την Περιοχή Μετάθεσης από την οποία μετατέθηκαν αμοιβαίως (ΠΔ 50/1996 άρ.10, παρ.2 όπως ισχύει). Η πάροδος τριετίας απαιτείται και για την δυνατότητα βελτίωσης θέσης μετά από Αμοιβαία Μετάθεση εντός της ίδιας Περιοχής Μετάθεσης. Σε Αμοιβαίες Μεταθέσεις εντός της ίδιας Περιοχής Μετάθεσης που έχουν συμβεί για τα σχολικά έτη 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016 και εξακολουθεί να υφίσταται η οργανική τοποθέτηση στην σχολική μονάδα της Αμοιβαίας Μετάθεσης, θα πρέπει να διορθώσετε την σχέση τοποθέτησης σε αυτή τη μονάδα από «Οργανικά» σε «Οργανικά από Αμοιβαία Μετάθεση» στην τοποθέτηση του σχολικού έτους της Αμοιβαίας Μετάθεσης και εντεύθεν.

 

Για τις προσωρινές τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά (σχέση τοποθέτησης: Από Διάθεση ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ), όποτε αυτές γίνουν, και επειδή σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο των μεταθέσεων οι εκπαιδευτικοί τους καλοκαιρινούς μήνες λαμβάνουν τα μόρια της οργανικής τους θέσης ή της προσωρινής τοποθέτησης, προτείνουμε να τις πραγματοποιήσετε με ημερομηνία «Ισχύει έως» 31/8/2017. Κατ? αυτόν τον τρόπο σε περίπτωση που παραμείνουν εκ νέου στη Διάθεση ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ δεν θα χρειαστεί να κάνετε κάποια ενέργεια το ερχόμενο καλοκαίρι, ενώ αν τότε λάβουν οριστική τοποθέτηση ή (για κάποιο λόγο) επανατοποθετηθούν σε άλλη σχολική μονάδα, απλώς θα χρειαστεί να τερματίσετε την προσωρινή τους τοποθέτηση στις 21/6/2017 (Πρωτοβάθμια) ή 30/6/2017 (Δευτεροβάθμια). Γι? αυτό είναι σημαντικό κάθε εκπαιδευτικός που βρίσκεται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ να έχει προσωρινή τοποθέτηση, ακόμα κι αν αποσπαστεί σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ή σε οποιαδήποτε μονάδα ή φορέα.

Εναλλακτικά μπορείτε να δηλώσετε ως ημερομηνία λήξης της προσωρινής τοποθέτησης την τελευταία ημέρα του διδακτικού έτους (21/6/2017 για την Πρωτοβάθμια και 30/6/2017 για την Δευτεροβάθμια), εάν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος (π.χ. επειδή έτσι αναγράφεται στην σχετική απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου).

 

Στην Φόρμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ -> «Τοποθετήσεις εργαζομένων στο φορέα μου» με Αναζήτηση μπορείτε να βρείτε τους εκπαιδευτικούς που είναι τοποθετημένοι στον Φορέα σας (για το κάθε σχολικό έτος). Στην ίδια Φόρμα, εν συνεχεία, στην Ενότητα «Λεπτομέρειες ωραρίου εργασίας του εργαζόμενου» πρέπει να δηλώσετε:

α) Την ιδιότητα του εκπαιδευτικού. Για αποσπασμένους ή διατιθέμενους στις Διευθύνσεις (όταν υπάρξουν για το 2016-2017) δηλώνετε «Διευθύνσεις Εκπαίδευσης», εκτός αν υπάρχει πιο συγκεκριμένη επιλογή.

β) Ισχύει από: ημερομηνία έναρξης της ιδιότητας.

γ) Ισχύει έως: πρέπει να είναι <= από την Ημερομηνία στο πεδίο «Ισχύει έως» της τοποθέτησης (είναι λίγο πιο πάνω στην Ίδια Φόρμα). Αν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης της τοποθέτησης, πρέπει να αλλάξετε και το πεδίο «Ισχύει έως» της τοποθέτησης.

δ) Παρατηρήσεις: στους αποσπασμένους ή διατιθέμενους στις Διευθύνσεις (όταν υπάρξουν για το 2016-2017) δηλώνετε το τμήμα ή/και το αντικείμενο ενασχόλησής τους, π.χ. Συντήρηση Η/Υ – ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Συντήρηση Ιστοσελίδας.

Μετά τις προσθήκες που κάνετε πρέπει να πατάτε στο πράσινο τικ από κάτω για να καταχωρισθούν. Σε κάθε περίπτωση, όποιες αλλαγές κάνετε σε αυτή την Φόρμα, για να αποθηκευθούν πρέπει στο τέλος να πατήσετε Αποθήκευση στο πάνω μέρος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τις εγγραφές στις «Λεπτομέρειες ωραρίου εργασίας του εργαζόμενου» καθώς και στις «Απουσίες εργαζόμενου που σχετίζονται με αυτή την τοποθέτηση» να ΜΗΝ τις κάνετε σε τοποθετήσεις που λήγουν 31/8/2016.

 

Υπενθυμίζουμε ότι για τον ορθό υπολογισμό των χρόνων υπηρεσίας (για μείωση ωραρίου κτλ.) πρέπει να καταχωριστούν στη σχετική Φόρμα “Χρόνοι Υπηρεσίας” στον προσωπικό φάκελο κάθε εκπαιδευτικού:

α) ΟΛΕΣ οι Άδειες Άνευ Αποδοχών

β) Τα Χρονικά Διαστήματα μη Υπολογιζόμενα για Προαγωγή

γ) Άλλες περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στο σχετικό μενού, π.χ.

Αιτιολογία: Διοικητικός μετά από μετάταξη (που κατόπιν ανακλήθηκε)

Ισχύει από: 22/7/2013

Ισχύει έως: 2/6/2015

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Απόφαση: 107235/Η

Ημερομηνία: 1/8/2013

Παρατηρήσεις: ΦΕΚ 2021/τ.Β’/16-08-2013 & 840/τ.Γ’/08-08-2013 & 1016/τ.Β’/03-06-2015

 

Τέλος, οι Βαθμοί και τα Μισθολογικά Κλιμάκια των εργαζομένων σύμφωνα με την νέα βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή τους (ν.4354/2015 όπως ισχύει) θα ενημερωθούν προσεχώς από τα στοιχεία που έχετε καταχωρίσει στο σύστημα ΔΙΑΣ (όταν γίνει αυτό θα αποσταλεί σχετικό ενημερωτικό μήνυμα).

 

Με εκτίμηση,

Γιαννακόπουλος Χαράλαμπος

Διαχειριστής Μητρώου myschool